Μαθητές

ΤΑΞΗ

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ

Α

7

3

10

Β

2

7

9

Γ

4

4

8

Δ

3

4

7

Ε

2

2

4

Στ

4

6

10

     

48